Doc Braver Invitational

10/31/13 at Darlington Park 

 

Mehta, Rayna                16:13.95    Freshman Girls

22 Pokras, Daniel         19:24.85    JV Boys

24 Gomez, Fernando  19:27.71    JV Boys

93 Kalu, Maryam         24:14.84   JV Girls

162 Conroy, Briana     26:14.31    JV Girls

 

156 boys in JV race

203 girls in JV race